STATUT

На основу Члана 40, Члана 55 и Члана 181, Закона о спорту Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 10/2016) и Члана 62 Статута Бициклистичког клуба ГОРСКИ, Скупштина Бициклистичког клуба ГОРСКИ на седници одржаној 22.01.2017. године усвојила је

 

СТАТУТ

БИЦИКЛИСТИЧКОГ КЛУБА ГОРСКИ

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

-основне одредбе-

 

Бициклистички клуб ГОРСКИ (у даљем тексту: Клуб) је спортско удружење основано ради обављања спортских активности чланова (спортиста) у области триатлона и бициклистичког спорта.

Грана спорта којом се Клуб бави је бициклизам и триатлон.

Клуб обавља свој рад на територији Републике Србије.

Клуб учествује у спортским такмичењима које организују надлежни грански савези.

 

Члан 2.

-назив, седиште и дан клуба-

 

Назив Клуба је: Бициклистички клуб ГОРСКИ

Скраћени назив Клуба је: БК ГОРСКИ

Седиште Клуба: Немањина 1, 18230 Сокобања.

Клуб је основан дана 23.04.2010. године у Сокобањи и тај дан се обележава као Дан Клуба.

 

Члан 3.

-правни статус-

 

Клуб је правно лице са свим правима и обавезама предвиђеним Законом и овим Статутом.

Клуб је добровољна недобитна организација у области спорта, заснована на слободи удруживања физичких лица.

У остваривању својих циљева и задатака Клуб самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме триатлона и бициклистичког спорта.

Клуб организује такмичења за која је надлежан и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Клуба у складу са правилима надлежних гранских савеза.

 

Члан 4.

-печат и штамбиљ-

 

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољном делу круга ћирилицом исписани назив и седиште Клуба, а у средини је утиснут знак Клуба.

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је ћирилицом исписан назив и седиште Клуба и на коме је остављен простор за упис броја и датума.

 

Члан 5.

-чланство у савезима-

 

Клуб је члан Бициклистичког савеза Србије, Српске триатлон уније и Спортског савеза општине Сокобања.

Клуб се може одлуком Скупштине Клуба учланити у одговарајуће савезе у области спорта.

У свом раду, деловању и остваривању својих циљева, Клуб прихвата и поштује циљеве, принципе и правила Бициклистичког савеза Србије, Олимпијског покрета, Светске  бициклистичке федерације и националних спортских савеза чији је члан.

 

Члан 6.

-заступање и представљање-

 

Клуб представља и заступа председник клуба.Одлуком Скупштине Клуба могу се одредити и друга лица са правима и обавезама у заступању Клуба, у границама датих овлашћења.

 

Члан 7.

-забрана дискриминације-

 

Забрањена је, у складу са Законом, свака непосредна и посредна дискриминација укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, и других лица у надлежности Клуба и чланова Клуба , на отворен и прикривен начин, а која се заснивају на неком стварном или претпостављеном личном својству.

Одредбе општих и појединачних аката Клуба и чланова Клуба које представљају дискриминацију у складу са Ставом 1 овог члана, не примењују се.

У Клубу и код чланова Клуба  није допуштено кршење слобода и права човека и грађанина.

Сва лица у надлежности Клуба и чланови Клуба обавезна су да се супротстављају свакој врсти злоупотреба, злостављања,  дискриминације и насиља а посебно према деци.

 

Члан 8.

-стручни рад-

 

Стручни рад у Клубу могу обављати искључиво лица која имају одговарајуће спортско знање у складу са Законом о спорту (спортски стручњаци и стручњаци у спорту).

Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће више или високо образовање у области спорта, односно физичке културе или су оспособљена, у складу са Законом о спорту.

Спортски стручњаци из Става 2 овог Члана су обавезни да се стручно усавршавају у складу са Законом о спорту и општим актима Клуба.

Стручњаци у спорту су лица других занимања која имају одговарајуће образовање за те врсте послова и доприносе остваривању спортских активности и спортских делатности, у складу са Законом о спорту.

 

Члан 9.

-опште о спортистима-

 

Спортисти су лица која се баве спортским активностима у Клубу.

Спортиста у клубу може имати статус професионалног спортисте или спортисте аматера у складу са Законом о спорту.

Професионални спортиста је спортиста који се бави спортском активношћу као јединим или основним занимањем и други спортиста који има статус професионалног спортисте у складу са спортским правилима надлежног међународног спортског савеза.

Спортиста аматер јесте спортиста коме зарада није циљ бављења спортским активностима и тим активностима се не бави у виду занимања.

Клуб и спортиста могу закључити, у складу са законом, уговор којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.

У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од 6 (шест) месеци пре одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских активности.

Клуб је обавезан да води евиденцију о утврђеној здравственој способности сваког спортисте који се такмичи.Забрањено је спортисту излагати спортским активностима које могу да угрозе или погоршају здравствено стање спортисте.

Строго је забрањен допинг спортисте на тренингу, такмичењу као и ван тренинга и такмичења.

За кршење забране о допингу одговорном лицу се изричу санкције у складу са Законом о спречавању допинга у спорту и општим актима Клуба.

 

II ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА

 

Члан10.

-циљеви клуба-

 

Циљеви Клуба су:

 1. Развој триатлона, бициклистичког спорта и спорта уопште
 2. Укључивање младих и деце у спорт
 3. Заштита интереса и унапређење рада и чланова Клуба и њихово награђивање
 4. Обезбеђење услова и постизање што бољих такмичарских резултата чланова
 5. Развој стручности кадрова
 6. Развој сарадње
 7. Развој информационог система
 8. Развој спортских објеката који су неопходни за развој Клуба

 

Члан 11.

-активности клуба-

 

Ради реализације циљева Клуб обавља активности које су од интереса за триатлон и бициклистички спорт и од користи за његове чланове, а нарочито:

 1. Заступа заједничке интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским органима и организацијама
 2. Обезбеђује у својим могућностима услове за развој врхунског спорта у спортским гранама које негује Клуб, као и остале облике спортских активности
 3. Предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљавања триатлона и бициклистичког спорта, праћења и упознавања својих чланова са међународним искуствима у области триатлона и бициклистичког спорта и одговарајуће рекреације
 4. Организује и пружа стручну помоћ својим члановима у унапређењу њиховог рада
 5. Припрема спортска такмичења
 6. Организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника
 7. Учествује на домаћим и међународним такмичењима у складу са годишњим плановима активности Клуба и материјалним могућностима Клуба
 8. Ради на јачању спортског и пријатељског духа код својих чланова и утврђује правила понашања у њиховим међусобним односима
 9. Обавља волонтерски одређене радње за потребе својих чланова
 10. Делује у циљу стварања повољних услова за такмичарске и рекреативне активности својих чланова
 11. Подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и других) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређивању триатлона и бициклистичког спорта, рада и развоја Клуба
 12. Усклађује активности чланова Клуба
 13. Учествује у обезбеђивању функционисања информационог система
 14. Учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским и другим објектима који су потребни Клубу
 15. Остварује сарадњу са средствима информисања у циљу благовременог информисања јавности о свом раду, резултатима и политици Клуба
 16. Учествује у издавању публикација о спортским и другим активностима Клуба
 17. Организује спортска такмичења

 

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општим актима која доносе надлежни органи Клуба у складу са овим Статутом.

 

Члан 12.

-обављање активности и делатности-

 

Клуб и сви чланови Клуба у обављању спортских активности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, унапређењу васпитног, образовног и стучног рада у спорту, подстицању и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против лажирања, сузбијању насиља, недоличног понашања и насиља у спорту.

Клуб и чланови Клуба остварују своје циљеве и обављају спортске активности и делатности у складу са законом, спортским правилима, општим актима Клуба, потврђеним конвенцијама у области спорта и принципима утврђеним у документима међународних организација чија је чланица Република Србија.

Клуб и чланови Клуба обавезни су да обезбеде да бављење спортом буде хумано, слободно, добровољно, здраво и безбедно у складу са природном средином и душтвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева супротних спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира наузраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

 

III ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

 

Члан 13.

-опште о чланству-

 

Чланови клуба су оснивачи и друга лица која накнадно приступе Клубу у складу са одредбама Статута.Чланови Клуба су једнаки у правима, обавезама и одговорностима у Клубу, у складу са овим Статутом. Својство члана у Клубу није преносиво нити наследиво.

 

Члан 14.

-захтев за чланство-

 

Свако лице које жели постати члан Клуба, подноси Клубу Захтев за пријем у чланство у писаној форми.

Уз Захтев се обавезно прилаже:

 

 1. Потписана приступница Клуба
 2. Изјава о прихватању у целини Статута и свих других општих аката Клуба
 3. Потврда о уплати годишње чланарине
 4. Попуњен упитник за Књигу чланова Клуба

 

О пријему у чланство Клуба одлучује надлежни орган Клуба у року од 30 дана од дана подношења уредног Захтева.

Надлежни орган Клуба ће одбити Захтев за чланство уколико подносилац Захтева не испуњава услове за чланство предвиђене овим Статутом или уколико не приложни сву потребну документацију.

У случају одбијања Захтева, подносилац Захтева има право жалбе на одлукуКлуба, надлежном гранском савезу или сталном спортском арбитражном суду при ОКС или при СС Србије чија одлука је коначна.

Висина месечне чланарине за свечланове Клуба не може бити већа од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије утврђене од стране републичког органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину.

Права и обавезе члана Клуба, одређене овим Статутом, се остварују од дана уплате чланарине.

 

Члан 15.

-опште о престанку својства члана-

 

Својство члана Клуба може престати:

 1. смрћу члана
 2. иступањем члана
 3. искључењем  члана

Иступање члана могуће је на основу писменог захтева члана за иступање из Клуба аодлуку доноси надлежни орган Клуба најкасније у року од 15 дана од дана пријема писменог захтева.

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтева Клуба на измирење заосталих уговорних и финансијских обавеза.

Чланови чије је својство члана престало немају право на повраћај уплаћене годишње чланарине.

Престанком својства члана Клуба, престаје и мандат представницима тог члана у органима Клуба.

Искључење члана Клуба је могуће када члан Клуба:

 1. Својим активностима теже штети угледу и интересима Клуба
 2. Својим радњама или пропуштањем теже или у већем обиму крши одредбе овог Статута
 3. Својим радњама или пропуштањима више пута крши одредбе овог Статута
 4. Престане да испуњава услове за пријем у чланство Клуба
 5. У другим случајевима одређеним Статутом

Надлежни орган Клуба је обавезан да члана Клуба обавести о покренутом поступку за искључење и остави му рокод 15 дана, од дана пријема обавештењада се изјасни о основима за искључење.

Одлуку о искључењу доноси надлежни орган Клуба и писмено је саопштава члану Клуба.

Одлука о искључењу члана мора бити образложена.

Члан Клуба има право жалбе надлежном гранском савезу, на одлуку Клуба о искључењу члана, у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

Одлука надлежног гранског савеза по жалби је коначна.

Од момента доношења одлуке надлежни орган Клуба па до истека права на жалбу, односно до коначне одлуке надлежног гранског савеза, права члана Клуба су суспендована.

 

Члан 16.

-врсте чланова-

 

Чланови Клуба се деле на:

–          Редовне чланове

–          Помажуће чланове

–          Почасне чланове

Редовни чланови Клуба су: спортисти, спортски стручњаци, стручњаци у спорту који су ангажовани и регистровани за Клуб у складу са актима Српске триатлон уније и Бициклистичког савеза Србије и лица запослена у Клубу.

Помажући чланови су: лица која су спремна да повременим или трајним ангажовањем помажу Клубу у остваривању статутарних циљева и задатака.

Почасни чланови су: лица којима такав статус додели Скупштина Клуба, а која својим угледом, радним, материјалним или другим изузетним доприносом помажу раду и развоју Клуба.

 

Члан 17.

-права и обавезе члана-

 

Чланови Клуба имају право да:

 1. Учествују на такмичењима на којима учествује Клуб
 2. У оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делатности Клуба у циљу унапређења триатлона и бициклистичког спорта
 3. Непосредно или преко својих представника у Клубу и облицима организовања и рада у Клубу, дају предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и друго.
 4. Траже интервенцију Клуба код надлежних спортских, градских и државних органа ради заштите интереса у спорту
 5. Иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у Клуба
 6. Користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје делатности
 7. Бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у Клубу и управљају пословима Клуба у складу са овим Статутом
 8. Добијају информације потребне за остваривање чланских права
 9. Учествују у стручним и такмичарским активностима Клуба
 10. Остварују увид у рад Клуба и органа Клуба

 

Чланови Клуба имају обавезу да:

 1. Дају Клубу информације и податке које Клуб од њих тражи ради обављања законом и Статутом предвиђених послова и задатака
 2. Уредно плаћају чланарину Клубу и обезбеђују друге услове за ефикасан рад Клуба
 3. У међусобим односима негују и поштују спортски морал и спортски дух;
 4. Међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом и другим актима и одлукама органа Клуба
 5. Благовремено Клубу достављају све информације потребне за вођење евиденција
 6. Испуњавају све обавезе које су утврђене овим Статутом или другим актима Клуба
 7. Својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба
 8. Чувају спортски и друштвени углед Клуба
 9. Учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба
 10. У вршењу својих права и обавеза поступају са дужном пажњом
 11. Пријаве Председнику Клуба послове и радње у којима постоји могућност сукоба интереса у складу са Статутом
 12. Дужност чувања пословне тајне
 13. Поштовање забране конкуренције

 

Члан 18.

-дисциплинска одговорност-

 

Лица у надлежности Клуба која намерно или нехатно поступе супротно Статуту и другим општим актима и појединачним актима Клуба, или повреде углед Клуба могу дисциплински одговарти и бити кажњена:

 1. Опоменом
 2. Јавном опоменом
 3. Суспензијом
 4. Новчаном казном
 5. Забраном обављања дужности у Клубу
 6. Искључењем из Клуба

О изрицању дисциплинске мере одлучује надлежни орган Клуба. Надлежни орган Клуба својим актима ближе уређује дисциплинске мере и дисциплински поступак, у складу са овим Статутом.

 

Члан 19.

-књига чланова и друге евиденције-

 

Клуб води евиденције својих чланова (књига чланова) и дуге базичне евиденције у складу са Законом о спорту.

У књигу чланова Клуба уписују се следећи подаци:

 1. име, име оца и презиме
 2. датум рођења
 3. држављанство
 4. број личног документа који служи као средство идентификације
 5. адреса пребивалишта и боравишта
 6. подаци за контакт
 7. датум учлањења
 8. датум престанка чланства
 9. категорија чланства
 10. избор у органе спортског удружења
 11. изречене дисциплинске казне

Клуб се уписује у матичне евиденције које води Министарство надлежно за послове спорта.

Клуб је дужан да поднесе пријаву за упис у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта, најкасније до фебруара текуће године за претходну годину.

Све промене података, који се воде у матичној евиденцији, морају се пријавити министарству надлежном за питања спорта у року од 30 дана од настанка промене.

Одлуке органа Клуба обавезно се уносе у Књигу одлука органа Клуба.

 

IV УПРАВЉАЊЕ КЛУБОМ

 

Члан 20.

-опште о управљању-

 

Клубом управљају сви чланови Клуба непосредно или преко својих представника на начин одређен Статутом.

 

Члан 21.

-искључење могућности права избора у органе и запослења-

 

Заступник и ликвидациони управник Клуба, не могу бити следећа лица:

 1. Оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења
 2.  Чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом
 3.  Лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке
 4. Власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици
 5. Спортски посредници
 6. Која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде
 7. Која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности

У Клубу не може бити запослено лице које је запослено у спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице.

 

Члан 22.

-органи клуба-

 

Органи Клуба су:

 1. Скупштина Клуба
 2. Председник Клуба

Мандат члана органа Клуба престаје пре истека рока времена на које је изабран у следећим случајевима:

 1. Ако поднесе оставку
 2. Ако га опозове орган Клуба који га је изабрао
 3. Услед смрти или лишења пословне способности

У случају да је истекао мандат органа Клуба, до избора нових органа, раније изабрани органи ће вршити дужност до преузимања дужности од стране новоизабраних органа.

 

Члан 23.

-одговорност за штету-

 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом у складу са законом.

За штету не одговарају чланови који су били против доношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

 

Члан 24.

-опште о скупштини-

 

Скупштина је највиши орган Клуба којег чине сви пунолетни чланови Клуба.

Редовна седница Скупштине одржава се по правилу сваке године, а ванредна по потреби.ИзборнаседницаСкупштинеКлубасеодржавапоправилунасваке 4 године.

Седнице Скупштине сазива председник, или се могу сазвати у складу са законом о спорту.

Право на учешће у раду скупштине се утврђује се на основу чланске карте Клуба, односно на основу овереног пуномоћја које је потписао члан Клуба који има право учешћа на седницама Скупштине Клуба.

Председник Kлуба jе и Председник Скупштине Клуба који руководи радом Скупштине Клуба, а у случају његове спречености радом скупштине руководи члан којег одреди Скупштина Клуба.

О току рада седнице Скупштине Клуба води се записник који потписују Председник Скупштине Клуба, односно председавајући и записничар.

Записник се доставља свим члановима Клуба и усваја на наредној седници Скупштине Клуба.

Ближи начин рада Скупштине Клуба се утврђује пословником.

 

Члан 25.

-кворум и гласање-

 

Скупштина Клуба може да ради и да одлучује ако је присутно више од 3 пунолетнa члана Скупштине Клуба, а одлуке доноси простом већином присутних чланова, осим када је Законом или овим Статутом другачије одређено.

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Клуба доноси се већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Чланови Скупштине Клуба одлучују јавно дизањем руку осим ако Скупштина Клубане одлучи да се гласа тајно.

 

Члан 26.

-надлежност скупштине-

 

Скупштина Клуба разматра, доноси и усваја:

 1. Статут Клуба, измене и допуне Статута Клуба
 2. Пословник о раду Скупштине Клуба
 3. Годишњи план и годишњи извештај о раду Клуба и органа Клуба
 4. Финансијске и ревизорске извештаје
 5. Извештаје о реализацији програма финансираних из јавних средстава
 6. Програм рада и развоја Клуба
 7. Кодексе и друга правила понашања чланова Клуба и других лица у надлежности Клуба
 8. Одлуку о лицима за заступање Клуба
 9. Одлуку о статусним променама
 10. Одлуку о престанку рада Клуба
 11. Одлуку о располагању непокретном имовином Клуба
 12. Одлуку о ванредним правним лековима
 13. Одлуку о промени намене спортског објекта којим Клуб располаже
 14. Одлуку о удруживању у савезе
 15. Ставове и смернице за рад органа Клуба
 16. Друге одлуке које су у надлежности Скупштине Клуба у складу са Статутом

 

Скупштина Клуба бира, именује и разрешава:

 1. Председника Клуба
 2. и друга лица по потреби

 

Члан 27.

-председник клуба-

 

Председник Клуба је председник Скупштине Клуба по функцији.

Председника Клуба бира Скупштина Клуба на период од 4 године, уз могућност поновног избора.

Председник Клуба одговара за свој рад Скупштини Клуба.

Председника Клуба:

 1. Представља и заступа Клуб
 2. Сазива, припрема и председава седницама Скупштине Клуба
 3. Утврђује предлоге аката које доноси Скупштина Клуба
 4. Одговара за законитост рада Клуба
 5. Организује и води активности и пословање Клуба
 6. Налогодавац је за реализацију финансијског плана Клуба
 7. Кoординира и прати рад стручних, финансијских и административних активности у Клубу
 8. Врши и друге послове Клуба у складу са Законом о спорту, овим Статутом и другим актима Клуба, као и послове које му повери Скупштина Клуба

 

V ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ

 

Члан 28.

-врсте облика организовања-

 

Облици организовања и рада у Клубу преко којих се одвијају активности и делатности Клуба су:

Стручни савети, Секције, Комисије, Специјализовани сервиси, Стручна служба и др.

Услове организовања и ближи начин рада ових облика организовања и рада у Клубу одређује надлежни орган Клуба својим актима.

 

VI СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА

 

Члан 29.

 

Клуб стиче средства за рад из:

 1. Чланарине
 2. Накнаде за услуге у случају када је то Законом који регулише те услуге дозвољено
 3. Накнада од обављања делатности у случају када је Законом који регулише ту делатност то дозвољено.
 4. Прихода од сопственог привредног друштва основаног за обављање привредне делатности
 5. Донација и спонзорстава
 6. Наслеђа
 7. Камата на улоге у складу са Законом
 8. Закупнина у складу са Законом
 9. Давања из буџета и других извора у складу са Законом
 10. Других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности у складу са Законом

Средства из Става 1 овог члана су имовина Клуба.

Клуб води пословне књиге и подноси финансијске извештаје у складу са прописима о рачуноводству и ревизији. Клуб има свој динарски рачун преко кога послује самостално.

Заступници Клуба су финансијски налогодавци за располагање средствима Клуба.

Имовина и сви приходи коју Клуб оствари у току пословне године искључиво се користи за остваривање статутарних циљева клуба.

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином у складу са Законом.

 

VII ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА

 

Члан 30.

-опште о јавности рада-

 

Рад Клуба је јаван.

Јавност рада Клуба се обезбеђује у складу са Законом и овим Статутом.

Јавност рада Клуба се обезбеђује јавношћу рада седница органа Клуба и других скупова у Клуба, издавањем информација о њиховом раду у складу са овим Статутом и сарадњом са средствима јавног информисања и другим средствима обавештења.

Клуб може имати своје гласило чији садржај и назив утврђује надлежни органКлуба.

 

Члан 31.

-информисање органа клуба-

 

Заступник Клуба је дужан да информише органе Клуба о активностима, делатностима и финансијском пословању Клуба.

Ставове Клуба, односно његових Органа и тела, могу изностити, поред Председника и други чланови које овласти Скупштина Клуба.

Заступник или члан Клуба који даје податке у вези рада Клуба одговара за њихову тачност.

Остваривање права на приступ информација од јавног значаја, обезбеђује се у складу са Законом којим је уређен слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Јавност седнице органа Клуба или јавност скупа организованог од стране Клуба може се искључити или ограничити када се разматрају документи или подаци који се одлуком Органа клуба сматрају пословном тајном, у складу са Законом.

 

VIIIРЕШАВАЊЕ СПОРОВА И АРБИТРАЖА

 

Члан 32.

 

Спорове између Клуба и чланова Клуба решава надлежни орган Клуба и надлежни органи Савеза чији је Клуб члан.

Органи Клуба и чланови Клуба су дужни да поштују и извршавају одлуке надлежног органа.

Решавање спорова, може бити поверено и ад хок Арбитражи или сталном Арбитражном суду при Олимпијском комитету Србије или Спортском савезу Србије, у складу са Законом и општим актима Клуба, Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије.

 

IX СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА КЛУБА

 

Члан 33.

 

Одлуку о статусним променама доноси, у  складу са Законом о спорту, Скупштина Клуба, већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Клуб престаје са радом:

1)      ако се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а ако се не приме нови чланови у складу са законом;

2)      ако Скупштина донесе одлуку о престанку рада;

3)      одлуком надлежног државног органа

4)      у другим случајевима у складу са Законом и овим Статутом;

 

Одлука Скупштине о престанку рада Клуба мора бити донета већином од укупног броја чланова Скупштине. У случају престанка рада Клуба, надлежни органи Клуба спроводи Законом утврђени поступак.

О доношењу одлуке о престанку рада обавештава се надлежни регистарски орган, ради брисања из регистра.

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на удружене чланице по окончању поступка, у складу са Законом, а ако њих нема на Бициклистички савез Србије.

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 34.

 

О питањима која нису уређена овим Статутом, непосредно се примењују одредбе Закона о спорту.

Општа акта и рад  Клуба, усагласиће се са одредбама овог Статута најкасније до 16. фебруара 2017. године.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се општа акта усвојена на основу претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом и овим Статутом.

Тумачење овог Статута даје Скупштина Клуба.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања које се врши истицањем Статута на огласну таблу Клуба у седишту Клуба.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба који је усвојила Скупштина Клуба на седници одржаној 01.09.2014. године.

 

 

 

 

 

У Сокобањи,                                                                                                                Председник

Предраг Миленковић

22.01.2017.

Advertisements